La Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit d’Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB) té com a funció bàsica donar suport de gestió i serveis a les unitats acadèmiques i usuaris/es que desenvolupen l’activitat docent, de recerca i de transferència de resultats en l'entorn de l'ETSEIB.

És una estructura única configurada en unitats especialitzades per garantir el servei i la qualitat del mateix, facilitant a tot el PDI la gestió administrativa diària amb un catàleg de prestacions i procediments homogeni, transparent, accessible i adaptat a l’especificitat de l’àmbit per a tots els usuaris i amb identificació de la unitat a la qual dóna la prestació.

 

Per accedir als continguts d'aquesta intranet cal identificar-se amb la identificació única UPC.Error

Hi ha hagut un error mentre es generava el portlet.